Lärarledarskap

Studiecirklar om lärarledarskap

Läraren som ledare – helt ny starkt omarbetad och utvidgad upplaga!

Läraren som ledare

De som arbetar pedagogiskt i skolan har till uppgift att leda och vägleda barn och ungdomar i deras individuella lärande och personliga utveckling. Det handlar om att skapa förutsättningar för lärande och utveckling tillsammans med andra och hjälpa barnen/eleverna att lära av varandra. Till stor del utövas det pedagogiska ledarskapet för grupper av elever. Inte sällan har läraren ensam ansvar för aktiviteter för grupper om 20-30 elever. Det är naturligtvis en utmaning att leda en så stor grupp i gemensamma aktiviteter, att kunna skapa arbetsro, stimulera samarbete och samtidigt kunna se och bekräfta varje individ i gruppen. Det handlar om att kunna skapa motivation hos varje individ, förmedla kunskaper och hjälpa barnen/eleverna att utveckla olika färdigheter. Detta ställer krav på ledarförmåga. Denna förmåga behöver hela tiden slipas och finslipas. Det sker genom reflektion och handling i det praktiska vardagsarbetet som lärare.

Lärare behöver få utrymme att tillsammans med kollegor reflektera över sitt ledarskap i olika situationer de varit involverade i. De behöver få analysera och sätta ord på situationen, väga olika tänkbara handlingsalternativ, pröva och öva samt utvärdera och gå vidare. Ibland konstaterar man: ”Det här blev inte så bra – jag måste ändra på det här” andra gånger kanske man säger: ”Det här blev riktigt bra – det ska jag göra mer av!”

Lärarkompetens handlar i hög grad om personlig och outtalad kompetens. Det är värdefullt både för skolans utveckling och för utvecklingen av lärarprofessionaliteten att lärares kompetens blir mer tydligt uttalad. Man bör bygga på de kunskaper och den kompetens som redan finns hos personalen i skolan och göra den personliga kompetensen mer generell och gemensam. När lärare tydligare kan beskriva hur de gör och varför de gör som de gör, kan skolan också bli tydligare när det gäller att kommunicera med andra utanför skolan. Det kan emellertid vara svårt för varje enskild lärare att sätta ord på sin kunskap. Det är lättare att göra det tillsammans med andra lärare.

Det är bra att utgå ifrån de dagliga rutiner man har. Hur brukar jag göra? Varför väljer jag att arbeta så? Vilka motiv ligger bakom? Vilka mål har jag? o.s.v. Genom att dela med sig av kunskaper, vara beredd att kritiskt granska det man gör, ta till sig av varandras kunskaper och erfarenheter, finns möjligheter till vidareutveckling.

Det finns stora vinster med att börja innan eventuella svårigheter uppstår. Man kan bygga upp en struktur och en beredskap som dels förebygger problem, men också gör lärare bättre rustade att hantera svårigheterna när de uppstår.

Vilka verktyg har lärare till sitt förfogande? Läraren har samlat på sig kunskaper och färdigheter genom utbildning och praktisk erfarenhet. Han/hon använder sig av sin personlighet, men har också förvärvat olika metoder genom utbildning och på egen hand. En viktig källa för lärande är naturligtvis också kollegorna – man ser hur andra gör och tar intryck av det. Vilka förebilder har du som lärare? Kanske en lärare du själv haft när du gick i skolan, eller någon du arbetat tillsammans med.

När vi talar om de sociala och känslomässiga aspekterna av lärarens arbete bör vi undvika att särskilja dessa från ”kärnuppdraget”, d.v.s. att förmedla kunskaper och hjälpa eleverna att tillägna sig nödvändiga färdigheter i alla de skolämnen som ingår. Därför är det också meningsfullt och riktigt att hela tiden koppla ihop det så kallade akademiska lärandet med det sociala lärandet och den känslomässiga utvecklingen.

Det är naturligtvis en självklar förutsättning för lärarens arbete att han/hon besitter kunskaper inom de olika ämnen som läraren ska undervisa i. Goda kunskaper inom ämnet kan bidra till att skapa en trygg grund i relation till eleverna och bristande kunskaper kan skapa en osäkerhet och otydlighet som kan smitta av sig negativt på ledarskapet. Det är dock inte tillräckligt med goda ämneskunskaper. Dessa måste kombineras med ett tydligt, genomtänkt och väl fungerande ledarskap.

”Läraren som ledare” är ett studiecirkelmaterial för utveckling av pedagogiskt ledarskap. Materialet är utformat för sju studiecirkelmöten à tre timmar, med olika teman och riktar sig till verksamma lärare i grundskolan. Man kan med fördel blanda lärare som undervisar i olika årskurser i samma studiecirkel.

Studiecirkeln bygger på inläsning av olika bakgrundstexter som utgångspunkt för diskussioner, koppling till egna och andras erfarenheter, egna goda idéer, hemuppgifter i den konkreta vardagen och coachning av varandra.

Studiecirkeln består av sju möten om tre timmar varje gång. Varje möte har ett bestämt tema. med en given struktur och bestämda rubriker för det innehåll som ska avhandlas. Deltagarna får också med sig hemuppgifter att tillämpa och pröva mellan träffarna. Dessa uppgifter följs sedan upp vid nästkommande möte. Inför varje möte läser deltagarna igenom bakgrundstexten och funderar över frågorna som finns i marginalen.

Studiecirkeln leds av en cirkelledare som ansvarar för strukturen och processen under cirkelns gång. Cirkelledaren har fått en tvådagars utbildning i förväg. Första cirkelledarutbildningen gjordes i Göteborgs Stads (PrevU) regi i november 2008.
För utbildning av cirkelledare kontakta oss – bjorn@gislason.se

Teman för de sju träffarna är:

  1. Självkännedom
  2. Bygga relationer
  3. Struktur och förutsägbarhet
  4. Konstruktiv kommunikation
  5. Leda gruppen
  6. Hantera svårigheter
  7. Att utveckla social kompetens

Läs om läraren som ledare i Helsingfors