Skolstegen

Skolstegen

Färdigheter för skolan och livet

Skolstegen är ett läromedel som utgår från forskning och beprövad erfarenhet om vilka färdigheter elever behöver för att lyckas i skolan och livet, och även om hur de bäst tillägnar sig dessa färdigheter. Skolstegen bygger på Second Step som utarbetats av forskare och pedagoger inom organisationen Committee for Children. På organisationens hemsida (www.cfchildren.org) presenteras den aktuella forskningen, samt resultat från de olika utvärderingar som gjorts under åren. I ett samarbetsprojekt bestående av experter från Danmark, Norge och Sverige har en skandinavisk version av läromedlet tagits fram och översatts till de tre språken.

Skolstegen innehåller 25 teman för förskoleklassen fördelade på fyra delområden och 22 teman för årskurs 1, också fördelade på fyra delområden. (Läs mer om dessa områden nedan.) Skolstegen kan användas separat för förskoleklassen eller årskurs 1, men ger tillsammans en bra möjlighet till samarbete. De skapar en ”röd tråd” under dessa två tidiga år som är viktiga för en god skolgång. Materialet finns också i en förskoleversion under namnet Stegen.

Delområden:

1. Färdigheter för lärande

Här får eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att lyssna, fokusera sin uppmärksamhet, följa instruktioner, styra sig själva med självprat och att hitta positiva sätt att hävda sig själva.

2. Empati

Eleverna får lära sig att känna igen olika känslor hos sig själva och hos andra, kunna förstå att människor kan ha olika känslor, att känslor kan förändras, skillnader mellan avsikter och olyckshändelser, och vad det innebär att bry sig om andra och visa medkänsla.

3. Hantera starka känslor

Detta område handlar om hur känslor känns i kroppen, vad starka känslor är och olika sätt att lugna ner dem hos sig själv, hur man kan hantera olika starka känslor som frustration, ilska, besvikelse och oro, samt hur man klarar av att vänta.

4. Problemlösning och kamratskapsfärdigheter

Eleverna lär sig en strategi för hur man kan lösa problem som uppstår med kamrater i vardagen, hur man bjuder in andra att vara med, bra sätt att leka och vara tillsammans så det blir bra för alla och hur man kan göra om man vill vara med i andras lek eller arbete.

Fördelar med Skolstegen:

Ger färdigheter som främjar allt lärande

Många viktiga färdigheter övas dagligen i gruppen och tillämpas i flera olika vardagssituationer. Dessa färdigheter, som hjälper eleverna att styra sig själva och hantera relationer och samspel, är viktiga för allt lärande.

Är proaktivt, förebyggande och hälsofrämjande

Uppläggets proaktiva inriktning förbereder och rustar eleverna inför olika kommande situationer i vardagen. Eleverna blir bättre förberedda för lärandesituationer, samspel och samarbete med andra, hanterande av starka känslor, konflikthantering och att bygga hållbara kamratrelationer. Allt detta främjar såväl lärande som välbefinnande.

Systematiskt och konkret

Det är ett komplext och omfattande arbete att hjälpa barnen att tillägna sig alla de färdigheter de behöver för att kunna lära och växa tillsammans med andra. Skolstegen ger ett systematiskt och konkret upplägg för detta. Eleverna får en ökad förståelse för olika begrepp och utvecklar sitt språk. De får också möjlighet att öva färdigheter på ett lekfullt sätt och få bekräftelse i vardagssituationer, då de tillämpar vad de lärt sig. Det är en viktig del av Skolstegen att integrera färdigheterna eleverna lär sig i skolans vanliga undervisning. Skolstegen ska inte bli ett eget ämne i undervisningen utan ingå i allt man gör. Här ges ett stort antal pedagogiska exempel på hur lärandet av olika färdigheter kan kombineras med lärandet i de olika ämnena ges, liksom en rad roliga och färdighetsstärkande gruppövningar och lekar.

Främjar tillgänglighet

Skolstegen är ett gruppstärkande arbetssätt och kan bidra till att skapa ett gott inkluderande gruppklimat.

Skolstegen vänder sig till alla barn

Genom att arbeta med Skolstegen utvecklas och stärks barns förmågor att uppmärksamma och bry sig om varandra, lära tillsammans, visa empati, hantera känslor, lösa problem och att kunna samspela med varandra på ett bra sätt. Problembeteende förebyggs genom fokus på såväl risk- som skyddsfaktorer i barnens utveckling. När klassen arbetar med Skolstegen tillsammans, stärks relationerna mellan eleverna och klimatet utvecklas på ett positivt sätt.

Språkutvecklande för alla

Genom en rad ord och begrepp för självreglering, känslor, relationer och socialt samspel, får eleverna verktyg för att förstå både sig själva och andra. De lär sig att kommunicera, lyssna och hävda sig själva på ett positivt sätt. Till varje tema som man arbetar med i Skolstegen får eleverna tillägna sig viktiga nyckelbegrepp som de har nytta av.

Ger läraren verktyg för ledarskap

Skolstegen skapar en struktur för ledarskapet. Läraren får ett systematiskt, konkret och väl genomtänkt verktyg för att leda arbetet med hela gruppen. Här finns färdiga övningar och uppgifter som läraren kan använda sig av för att möta varje individ och stärka gruppklimatet. Genom arbetet lär läraren känna eleverna bättre, stärker relationer och skapar samsyn med barnen om hur goda relationer gemensamt skapas i klassen.

Stärker samarbete med hemmen

Bäst resultat uppnås om föräldrarna involveras. Genom arbetet med Skolstegen får föräldrarna ta del av vad barnen får lära sig. Information om arbetet med Skolstegens olika teman skickas regelbundet hem med förslag på hur man kan arbeta och samtala vidare på hemmaplan och på så vis stärka lärandet ytterligare.

Upplägget

Gången i arbetet är att ett nytt tema presenteras och fokuseras per vecka för klassen. Varje tema innehåller en ny färdighet att lära. Skolstegens teman ska följa i ordningsföljd eftersom de bygger på varandra.

Skolstegen har fyra sk. kärnkomponenter för att uppnå ett bra resultat:

  1. Lektionen, som inleder temat och som skapar en förståelse för färdigheten i fokus.
  2. Aktiviteter och övningar för daglig träning under veckans alla dagar.
  3. Pedagogernas påminnelser, bekräftande och reflekterande tillsammans med eleverna i skolans vardagssituationer.
  4. Engagerandet av föräldrarna med hjälp av de sk. föräldralänkarna (informationsblad om de aktuella temana som just arbetas med).

Materialet består av:

En lärarvägledning för förskoleklass och årskurs 1
Ett temahäfte för förskoleklass och ett temahäfte för årskurs 1
Skolstegenmusik
28 fotografier i A3-format för förskoleklass
24 fotografier i A3-format för årskurs 1
Fem planscher
Bilder med lyssnartips
USB-minne med fotografierna i jpg-format, föräldralänkar och Skolstegenmusiken

Kurser

Vi rekommenderar att de lärare som avser att arbeta med Skolstegen går en kursdag för att få en djupare förståelse för materialet och för de färdigheter som det avser att lära. För frågor om Skolstegen samt om kurser eller studiedag, se denna hemsida under ”Kurser”.

Inköp

Skolstegen ges ut av Nypon förlag och kan beställas från www.nyponforlag.se