Start för de yngsta

Start är ett läromedel för social och emotionell utveckling  att användas med de allra yngsta barnen på förskolan, ett- till treåringar. Läromedlet skapades som en förberedelse till StegVis, vilket tar vid från fyraårsåldern. Genom samtal om bilder medvetandegörs barnen om olika färdigheter, som sedan praktiseras i förskolans alla vardagssituationer genom att pedagogerna är med och visar på, påminner om eller förstärker olika färdigheter.

Syftet med detta läromedel är att skapa ett arbetssätt som underlättar och systematiserar förskolans arbete med att utveckla barns sociala och emotionella kompetens. Start kan ses som ett verktyg för förskolans måluppfyllelse och kan kopplas till olika delar av förskolans nya reviderade läroplan.

Start fokuserar på tre huvudområden. Det första är att kunna känna igen och benämna sex grundläggande känslor. Det andra området är anknytning och samhörighet. Att höra till och att stärka vi-känslan är centralt här. Det tredje området är övning och förståelse för vissa grundläggande färdigheter som behövs i samspelet med andra.

Materialet består av två häften. Det ena är ett vägledningshäfte för pedagogerna med teoriavsnitt där teori om känslor, anknytning och samhörighet beskrivs, liksom emotionell vägledning. Vidare beskrivs målsättningar med de olika temana och av hur det praktiska arbetet med Start går till. Det andra häftet är ett samlingshäfte smed 18 olika teman som används tillsammans med barnen. Samlingshäftet består av bilder man samtalar om med barnen och beskrivningar av vad dessa samtal bör innehålla.

GlädjeStart innehåller 18 olika teman: glädje, ledsnad, ilska, rädsla, överraskning/förvåning, avsmak/avsky, se andra, olikheter, tillit, turtagning, vara tillsammans, dela glädje, att tänka, att dela, att vänta, att fråga om hjälp, att turas om, ja eller nej. De olika temana introduceras för barnen i samlingar och ska sedan vara en grund för interventioner i vardagens alla olika situationer på förskolan.

Vi har skapat ett verktyg för att ge förskolan struktur och ramar för att på ett medvetet och tydligt sätt stötta de yngsta barnen i deras sociala och emotionella utveckling. Denna utveckling går också hand i hand med den språkliga utvecklingen. Man kan också se Start som ett språkutvecklingsverktyg för sociala och emotionella begrepp.

Start har utprövats i stadsdelen Malmö Centrum på ett flertal förskolor. Start finns också översatt till danska, norska, finska och estniska.

Folder om Start

Att tänka Avsky

August 3 år demonstrerar sina ansiktsuttryck