Vi erbjuder

Kurser och utbildningar i StegenSkolstegen, Start och Läraren som ledare. Om dessa  kan du läsa under respektive rubrik på denna hemsida. Utöver detta har vi lång erfarenhet av och erbjuder följande:

Handledning

Handledning syftar till att hjälpa din arbetsgrupp eller dig som individ att hitta rationella lösningar för aktuella svårigheter i arbetet.

Den bidrar till att utveckla din arbetsgrupps eller din individuella kompetens att möta liknande svårigheter i framtiden. Fokus är också att utveckla din arbetsgrupps professionella samspel att som ett team ta tillvara på gruppens möjligheter.

Arbetslagsutveckling

Arbetslagsutveckling som riktar sig till hela arbetsplatser, eller arbetslag från flera olika arbetsplatser. Omfattningen kan variera något. Det har emellertid visat sig vara lämpligt att ha två eller tre dagar sammanhängande. Arbetets målsättning är att öka individernas kännedom om varandras resurser, få arbetslagen att formulera konkreta samverkansuppgifter i det vardagliga arbetet, öka kommunikationen mellan arbetslagen samt att ge personalen ökad kunskap i områden som har att göra med arbetsgruppers sätt att fungera. Uppläggningen består dels av föreläsningspass och dels av eget arbete i de olika arbetslagen och i tvärgrupper.

Utbildning för arbetslagsledare

Dagens arbetsplatser bygger allt mer på personalens samverkan. Organiserade i arbetslag kan arbetet bli effektivare, mer utvecklande och mer stimulerande. Att leda och samordna ett arbetslag innebär att ta ansvar för en process, vilket inte är en helt enkel uppgift. Det krävs medvetenhet, erfarenheter och kunskaper.

Utbildningen består av en heldag per månad under en termin. Uppläggningen består dels av föreläsningar i en rad ämnen vilka anknyter till arbetslagsledarrollen och dels av handledning i det egna arbetslagsledararbetet. Stor möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor från andra arbetsplatser ges.

Utvecklingsarbete med ledningsgrupper

Regelbundna halvdagar för ledningsgruppsutveckling. Frågor som kan behandlas är exempelvis: Hur blir vi en sammansvetsad ledningsgrupp? Hur kan vi vara tydliga för våra anställda? Hur kan vi stimulera ett kreativt klimat bland de anställda? Hur blir vi bättre på att lyssna? Hur formar vi arbetsplaner? Hur bedriva förändringsarbete? Hur utveckla kvalitetsarbetet? Vad har vi för gemensam plattform? Hur hanterar vi olika personalfrågor? Vad behöver jag utveckla i min ledarroll?

Coaching

Genom coaching får en klient (eller grupp) hjälp att definiera och sätta upp sina egna önskvärda målsättningar. Coachen hjälper sedan klienten att hitta en plan för hur målsättningarna kan uppfyllas. Under coachningen hjälper coachen klienten att hålla motivationen uppe, hitta sina egna drivkrafter och reflektera över hinder som måste övervinnas på vägen. Coachen kommer inte med expertlösningar, utan strävar efter att hjälpa klienten hjälpa sin själv.

Skolpsykologiska utredningar

På uppdrag av rektorer utföra psykologiska utredningar rörande elever inom skolan. Utredningarna kan också kombineras med vidare handledning/konsultation under en period.

Psykoterapi

Vi erbjuder psykoterapi på KBT-grund och på familjeterapeutisk grund. Längre eller kortare kontakter. Välkommen att ta kontakt familj, individuellt, par eller grupper.